Eastside Choombas

Runde 1

Blodbad på Brygga

-Bones (skummel, platine blond, opti shades, cyber arm i svart chrom. stor kanon)
-Jaun (jobba på båtn)
-Static (gal)
-Mops

Vi fikk i oppdrag å hente en blå box… Laget et helvettes liv på East Marina, sprengte shit og drepte 2 folk hardt og brutalt.
Oppdraget var vellykket ; )

- Kurt

Comments

Chombatta

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.